I-Foreword's Foreword kuya:

UKUCABANGA no-DESTINY
Le ncwadi yabizwa uBenoni B. Gattell ngezikhathi phakathi kwe-1912 ne-1932. Kusukela ngaleso sikhathi kuye kwasetshenzwa kaningi. Manje, ku-1946, kunamakhasi ambalwa angazange ashintshwe kancane kancane. Ukuze ugweme ukuphindaphinda nokubunzima amakhasi onke asusiwe, futhi nginezele izingxenye eziningi, izigaba namakhasi.

Ngaphandle kosizo, akungabazeki ukuthi umsebenzi ngabe ngabe ubhaliwe, ngoba kwakunzima kimi ukucabanga nokubhala ngesikhathi esifanayo. Umzimba wami kwakudingeka uqhubeke ngisemqondweni ngenkathi ngicabanga ukuthi indaba leyo ibe yindlela bese ngakhetha amagama afanele ekwakheni isakhiwo sefomu: ngakho-ke, ngimbonga kakhulu ngomsebenzi akwenzile. Kumele futhi ngihloniphe amahhovisi omngane omusa, abafisa ukungabi namagama, ngeziphakamiso zabo kanye nosizo lobuchwepheshe ekuqedeni umsebenzi.

Umsebenzi obunzima kakhulu kwakuwukuthola imibandela yokuveza indaba ehlosiwe ephathwayo. Umzamo wami okhungathekile ube ukuthola amagama nemishwana ezokwenza ngcono kakhulu izincazelo nezici zezinto zangempela ezingenakonakala, nokukhombisa ubudlelwane babo obungenakuhlukaniswa nokuzibona emzimbeni womuntu. Ngemuva kokushintsha okuphindaphindiwe ekugcineni ngizilungiselele emigomo esetshenziswe lapha.

Izifundo eziningi azikwenziwe ngendlela ecacile njengoba ngingathanda ukuba zibe, kepha izinguquko ezenziwe kufanele zanele noma zingapheli, ngoba ekufundeni kokunye ezinye izinguquko kubonakala sengathi zeluleka.

Angicabangi ukushumayela kunoma ubani; Angizibheki njengomshumayeli noma uthisha. Uma kungenjalo ukuthi nginesibopho sencwadi, ngingathanda ukuthi ubuntu bami bungabizwa ngokuthi ngumlobi walo. Ubukhulu bezihloko enginikela ngazo ulwazi, lukhulula futhi lukhulule ekuzikhukhumezeni futhi luvimbele ukucela ukuthobeka. Ngiyaqaphela ukwenza izitatimende eziyinqaba nokumangalisa ekuziphatheni okungaziwayo nokungafi okusemzimbeni wonke womuntu; futhi ngithatha kalula ukuthi lowo muntu uzokwenqabela ukuthi yini oyithandayo noma engayiyoyenza ngolwazi olwethulwe.

Abantu abacabangelayo bagcizelele isidingo sokukhuluma lapha kokunye okuhlangenwe nakho kwami ​​ekufundeni, nasezenzweni zokuphila kwami ​​ezingasiza ekuchazeni ukuthi kwakungenzeka kanjani ukuthi ngizijwayele futhi ngilobe izinto ezikhona ukungafani nezinkolelo zamanje. Bathi lokhu kuyadingeka ngoba akukho bhulogiyali ehlanganisiwe futhi akukho okushiwo okunikezwayo ukuze kuqinisekiswe izitatimende lapha ezenziwe. Okunye okuhlangenwe nakho kwami ​​akufani nalokho engikuzwile noma okukufundile. Ukucabanga kwami ​​ngokuphila komuntu kanye nezwe esiphila kuyo kuye kwangibonisa izihloko nezenzakalo engizange ngizithole ezikhulunywe ezincwadini. Kodwa kungaba okungenangqondo ukucabanga ukuthi izindaba ezinjalo zingaba, kodwa aziwa kwabanye. Kufanele kube nalabo abazi kodwa abakwazi ukutshela. Angikho ngaphansi kwesibambiso sokufihla. Angiyona inhlangano yanoma yiluphi uhlobo. Angibukeli ukholo ekutsheleni lokho engikutholile ngokucabanga; ngokucabanga okuqhubekayo ngenkathi ephapheme, hhayi ebuthongweni noma emzimbeni. Angikaze ngibe noma ngifisa sengathi ngibe ngukuthi ngikuphi uhlobo lwengqondo.

Lokho engangikuqaphela ngenkathi ngicabanga ngezihloko ezinjengesikhala, izingxenye zendaba, umthethosisekelo wendaba, ukuhlakanipha, isikhathi, ubukhulu, ukudalwa nokuhlelwa kwemicabango, ngithemba ukuthi ngivule izindawo zokuhlola nokuxhashazwa esizayo . Ngaleso sikhathi kufanele ukuziphatha okufanele kube yingxenye yokuphila komuntu, futhi kufanele kuhlale kungalinganisani nesayensi nokuqalwa. Khona-ke impucuko ingaqhubeka, futhi ukuzimela ngokuzibophezela kuyoba ukubusa komuntu ngamunye kanye noHulumeni.

Nansi umdwebo wokuhlangenwe nakho okunye kokuphila kwami ​​kwasekuqaleni:

Ukulinganisa kwaba umuzwa wami wokuqala wokuxhumana naleli zwe elingokoqobo. Kamuva ngangizizwa ngaphakathi emzimbeni, futhi ngangizwa amazwi. Ngaqonda incazelo yemisindo eyenziwa ngamazwi; Angizange ngibone noma yini, kepha mina, njengokuzwa, ngingathola incazelo yezwi-imisindo evezwe, ngesigqi; futhi umuzwa wami wanikeza ifomu nombala wezinto ezichazwe ngamagama. Lapho ngingasebenzisa umqondo wokubona futhi ngiyabona izinto, ngathola amafomu nokubukeka engangikuzwa ngakho, njengokuzizwa, ukuba ngivumelane nalokho engangikutholile. Lapho ngikwazi ukusebenzisa izinzwa zokubona, ukuzwa, ukunambitheka nokuhogela futhi ngingabuza futhi ngiphendule imibuzo, ngazithola ngiyisihambi ezweni elingaziwa. Ngangazi ukuthi angilona umzimba engangihlala kuwo, kodwa akekho owayengangitshela ukuthi ungubani noma ukuthi ngingubani noma ngivelaphi, futhi inengi labo engangikubuza lalibonakala likholelwa ukuthi yizidumbu ababehlala kuzo.

Ngabona ukuthi ngangisemzimbeni engingakwazi ukuzikhulula kuwo. Ngangilahlekile, ngedwa, futhi ngisesimweni esidabukisayo sokudabuka. Izenzakalo nokuhlangenwe nakho okuphindaphindiwe kwangikholisa ukuthi izinto zazingekhona lokho ezazibonakala ziyikho; ukuthi kukhona uguquko oluqhubekayo; ukuthi akukho ukuhlala unomphela kwanoma yini; ukuthi abantu bavame ukusho okuphambene nalokho abebekusho ngempela. Izingane zazidlala imidlalo eziyibiza ngokuthi "ukuzenzisa" noma "ake sizenze." Izingane zazidlala, abesilisa nabesifazane beprakthiza ukuzenzisa nokuzenzisa; bambalwa abantu ababeneqiniso futhi beqotho. Kwakunodoti emzamweni womuntu, futhi ukubukeka akuhlalanga. Ukubukeka akwenzelwanga ukuhlala isikhathi eside. Ngazibuza: Ngabe kufanele zenziwe kanjani izinto ezizohlala, futhi zenziwe ngaphandle kwemfucuza nokuphazamiseka? Enye ingxenye yami yaphendula: Okokuqala, yazi ukuthi ufunani; bona futhi ubambe kancane engqondweni indlela ongaba ngayo nokufunayo. Bese ucabanga futhi uzimisele futhi ukhulume lokho ngokubukeka, nokuthi okucabangayo kuzoqoqwa kusuka kumoya ongabonakali bese kulungiswa kungene futhi kuzungeze lelo fomu. Angizange ngicabange ngala mazwi, kepha lawa mazwi aveza engangikucabanga ngaleso sikhathi. Ngazizwa ngithemba ukuthi ngingakwenza lokho, futhi ngasikhathi sinye ngazama futhi ngazama isikhathi eside. Ngehlulekile. Ekuhlulekeni ngazizwa ngiphoxekile, ngehlisiwe, futhi ngaba namahloni.

Angikwazi ukusiza ukuqaphela izenzakalo. Lokho engikuzwile abantu abakushoyo ngezinto ezenzekile, ikakhulukazi ngokufa, kwakubonakala kungenangqondo. Abazali bami babengamaKristu azinikele. Ngalizwa lifundwa futhi lathi uNkulunkulu wenza umhlaba; ukuthi wadala umphefumulo ongafi emzimbeni womuntu ngamunye emhlabeni; nokuthi umphefumulo ongazange ulalele uNkulunkulu wawuzophonswa esihogweni futhi uzoshiswa ngomlilo nesibabule kuze kube phakade naphakade. Angikholwanga izwi lalokho. Kwakubonakala kungenangqondo ngathi ukuthi ngicabange noma ngikholelwa ukuthi noma yikuphi uNkulunkulu noma ngabe ngabe wayengenza umhlaba noma wangidala ngomzimba engangihlala kuwo. Ngangishise ngomunwe wami ngemidwebo yesibhamu, futhi ngangikholelwa ukuthi umzimba ungashiswa ukufa; kodwa ngangazi ukuthi mina, okwakunjalo njengoba ngangingakwazi, ngingeke ngishiswe futhi ngingeke ngife, ukuthi umlilo nesibabule azikwazanga ukungibulala, nakuba ubuhlungu obuvela kulolo bushe besabeka. Ngangizizwa ngengozi, kodwa angizange ngesabe.

Abantu babengazi ukuthi 'kungani' noma 'yikuphi', mayelana nokuphila noma mayelana nokufa. Ngangazi ukuthi kufanele kube khona isizathu sezinto ezenzeke. Ngangifuna ukwazi izimfihlo zokuphila nokufa, nokuphila phakade. Bengingazi ukuthi kungani, kodwa angikwazi ukusiza ukufuna lokho. Ngangazi ukuthi kwakungeke kube khona ubusuku nemini nokuphila nokufa, futhi akukho zwe, ngaphandle kokuba kukhona abahlakaniphileyo abaphatha umhlaba nobusuku nosuku nokuphila nokufa. Kodwa-ke, nginqume ukuthi injongo yami yayizoba ukuthola labo abahlakaniphile abangangitshela ukuthi kufanele ngifunde nokuthi yini engingayenza, ukuphathiswa izimfihlo zokuphila nokufa. Ngingeke ngisho ngicabange ngokutshela lokhu, ukuzimisela kwami ​​okuqinile, ngoba abantu bebengayiqondi; babezongikholelwa ukuthi ngiyiziwula noma ngiyizinkohliso. Ngangineminyaka engaba ngu-7 ngaleso sikhathi.

Kwadlula iminyaka eyishumi nanhlanu noma ngaphezulu. Ngangiqaphele umbono ohlukile ngokuphila kwabafana namantombazane, ngenkathi bekhula futhi bashintsha baba ngamadoda nabesifazane, ikakhulukazi ngesikhathi besakhula, ikakhulukazi engangami. Imibono yami ishintshile, kodwa inhloso yami - ukuthola labo abahlakaniphile, abaziyo, futhi engingafunda izimfihlakalo zokuphila nokufa okungavela kuye - kwakungashintshi. Ngangiqiniseka ngokuphila kwabo; izwe alikwazanga ukuba, ngaphandle kwabo. Ekuhleleni kwezenzakalo ngiyabona ukuthi kufanele kube khona uhulumeni kanye nokuphathwa kwezwe, njengoba nje kufanele kube nohulumeni wezwe noma ukuphathwa kwanoma yiluphi ibhizinisi ukuze lezi ziqhubeke. Ngelinye ilanga umama wangiphendula lokho engikholelwa. Ngaphandle kokungabaza ngathi: Ngiyazi ngokungangabazeki ukuthi ubulungisa bulawula umhlaba, noma ngabe impilo yami ibonakala iyimibukiso yokuthi ayikho, ngoba angiboni ukuthi kungenzeka ukuthi ngikufeze lokho engikukwazi, futhi engikufisa kakhulu.

Ngawo lowo nyaka, entwasahlobo ka-1892, ngifunda ephepheni leSonto ukuthi uMadam Blavatsky othile wayengumfundi wamadoda ahlakaniphile aseMpumalanga ayebizwa ngokuthi uMahatmas; ukuthi ngokuphila okuphindaphindiwe emhlabeni, babefinyelele ekuhlakanipheni; ukuthi babephethe izimfihlakalo zokuphila nokufa, futhi ukuthi babenze uMad Blavatsky ukuba akhe i-Theosophical Society, lapho izimfundiso zabo zinganikwa khona emphakathini. Kuyoba khona inkulumo ngalobobusuku. Ngaya. Kamuva ngaqala ukuba yilungu eliphakeme leNhlangano. Isitatimende sokuthi kwakukhona amadoda ahlakaniphile - noma yiliphi amagama abizwa ngalo - angangimangazanga; lokho kwakungubufakazi bokukhuluma ngalokho engangikukholelwa ukuthi kwakudingeka ukuthuthukiswa komuntu kanye nokuqondiswa nokuqondiswa kwemvelo. Ngifunde konke engingakwenza mayelana nabo. Ngacabanga ngokuba ngumfundi womunye wabahlakaniphileyo; kodwa ukuqhubeka ukucabanga kwangenza ngaqonda ukuthi indlela yangempela yayingekho nganoma yisiphi isicelo esisemthethweni kunoma ubani, kodwa ukuba ngikulungele futhi ngilungele. Angikaze ngikubone noma ngikuzwe, futhi angizange ngikwazi ukuxhumana nabo, 'abahlakaniphileyo' njengokuthi ngakhulelwe. Anginakho uthisha. Manje ngiyaqonda kangcono izindaba ezinjalo. Abangempela 'abahlakaniphileyo' yiTunune Selves, e-The Land of Permanence. Ngayeka uxhumano nayo yonke imiphakathi.

Kusukela ngoNovemba ka-1892 ngadlula ezihlangenwe nakho ezimangalisa futhi ezibucayi, okulandela ukuthi, entwasahlobo ka-1893, kwenzeka isenzakalo esingavamile kakhulu empilweni yami. Ngidlule i-14th Street ku-4th Avenue, eNew York City. Izimoto nabantu babephuthumayo. Ngenkathi ngenyuka ngiya emgodleni wekhoneni elingasenyakatho-mpumalanga, ukukhanya, okukhulu kunaleyo yezinkulungwane eziningi zelanga evulekile phakathi kwekhanda lami. Ngaleso sikhathi noma iphuzu, ama-eternities ahlanganisiwe. Kwakungekho isikhathi. Ubude nobubanzi abukho ubufakazi. Imvelo yayakhiwe ngamayunithi. Ngangizi kahle amayunithi wemvelo kanye namayunithi njenge-Intelligences. Ngaphakathi nangaphezulu, ngakho-ke, ukuthi, kwakukhona izibani ezinkulu futhi ezincane; ukuphakama okukhulu kweMibani encane, eyabonisa izinhlobo ezahlukene zezinyunithi. Izibani zazingekho zendalo; beyizibani njengezintambo, i-Conscious Lights. Uma kuqhathaniswa nokukhanya noma ukukhanya kwaleyo Mibala, ilanga elizungezile laliwumkhuhlane omkhulu. Futhi ngaphakathi nakuzo zonke izibani kanye nezinyunithi nezinto engazi ngayo uBukhona Bokuqaphela. Ngangiziqaphela Ubumnandi njengoMqondo oPhezulu futhi ongenalutho, futhi ngiyazi ukuthi ubuhlobo buni. Angizange ngijabule, ngizwe noma ngijabule. Amagama ahluleka ngokuphelele ukuchaza noma achaza UKUPHILA. Kungaba yize ukuzama ukuchazwa ngobukhulu obukhulu kanye namandla kanye nokuhlelwa kanye nokuhlobana ngokubheka lokho engangikwazi ngakho ngaleso sikhathi. Ngokuphindwe kabili phakathi neminyaka eyishumi nane ezayo, isikhathi eside ngesikhatsi ngasinye, ngangiziqaphela u-Consciousness. Kodwa phakathi naleso sikhathi ngangingazi kangcono kunalokho engangikuqaphele kulowo mzuzu wokuqala.

Ukuqaphela Ukwethembeka kuyisethi yamagama ahlobene engiwakhethile njengombhalo ukukhuluma ngaleyo nkathi enamandla kakhulu futhi emangalisayo empilweni yami.

Ubumnandi bukhona kuwo wonke amayunithi. Ngakho-ke, ukuba khona kweNgcono kwenza zonke izinyunyana ziqaphele njengoba umsebenzi owenza ngendlela eyaziwayo.

Ukuqaphela Ubumnandi kubonisa ukuthi 'angaziwa' kulowo oye waqonda kakhulu. Khona-ke kuyoba ngumsebenzi walowo ozokwazi ukukwazi ukuthi angakwazi yini ukwazi ngokuQaphela.

Okubaluleke kakhulu ekuqapheliseni Ubumnandi ukuthi kungenza umuntu azi nganoma iyiphi indaba, ngokucabanga. Ukucabanga ukugcinwa okuqhubekayo koKhanya koMnene ngaphakathi kwendaba yokucabanga. Ngokusho okufushane, ukucabanga kungamazinga amane: ukukhetha isihloko; ubambe ukuKhanya koMqondo kuleyo ndaba; ukugxila ekukhanyeni; futhi, ukugxila kokuKhanya. Uma ukukhanya kugxile, le ndaba iyaziwa. Ngalendlela, Ukucabanga ne-Destiny kubhaliwe.

Inhloso ekhethekile yale ncwadi yilezi: Ukutshela ukuthi izidumbu zabantu ziyizinto ezingenakuhlukaniswa, izingxenye ezintathu zezintathu ezizimele ezingenakufa, uTunune Selves, owathi, nangesikhathi esingaphansi kwesikhathi, wayehlala nezingxenye zethu zomcabango nezibazi emzimbeni ongenazo zocansi Endaweni Yokuhlala Phakade; ukuthi thina, owaziwayo manje emzimbeni womuntu, siphumelele ekuvivinyeni okubalulekile, ngakho-ke sizithunjwa kuleso sizinda sokuhlala kuze kube kulelizwe lomuntu wesifazane nowesifazane wesintu sokuzalwa nokufa nokuhlala khona; ukuthi asikhokhumbuli lokhu ngoba sizibeka ebuthongweni bokuzithiba, ukuphupha; ukuthi sizoqhubeka nokuphupha ngokuphila, ngokufa futhi siphinde siphile ekuphileni; ukuthi kumelwe siqhubeke senza lokhu kuze kube yilapho siyeka ukuxosha, sivuke, sisuke ekukhunjweni esizibeka kuyo; ukuthi, kungakhathaliseki ukuthi kuthatha isikhathi eside kangakanani, kufanele sivuke ephusheni lethu, siziqaphele njengathi ngokwethu emzimbeni wethu, bese sivuselela futhi sibuyisela imizimba yethu ekuphileni okuphakade ekhaya lethu - Indawo yokuhlala esihlala kuyo - ligcwele leli zwe lethu, kodwa alibonakali ngamehlo okufa. Khona-ke sizokwazi ukuthatha izindawo zethu futhi siqhubeke izingxenye zethu ku-oda lokuPhila okuPhakade. Indlela yokufeza lokhu iboniswa ezahlukweni ezilandelayo.

Kulokho ukubhala umbhalo wesandla walo msebenzi kuphephrinta. Kunesikhathi esincane sokwengeza kulokho okulotshiwe. Phakathi neminyaka eminingi yokulungiselela kwayo kuye kwavame ukucelwa ukuthi ngifake emibhalweni ezinye izinguqulo zezingxenye zeBhayibheli ezibonakala zingenakuqondakala, kodwa yikuphi, ngokukhanyisa kwalokho okushiwo kula makhasi, kunengqondo futhi kunencazelo, futhi yiziphi , ngesikhathi esifanayo, uvumelanise izitatimende ezenziwe kulo msebenzi. Kodwa ngangingafuni ukufanisa noma ukubonisa izincwadi. Ngangifuna ukuthi lo msebenzi ukwahlulelwa kuphela ngokwezifiso zawo.

Ngonyaka odlule ngathenga umqulu oqukethe i-The Lost Books of the Bible nethi The Forgotten Books of Eden. Lapho uskena amakhasi alezi zincwadi, kuyamangaza ukubona ukuthi zingaki izindima ezingajwayelekile futhi ezingeke zaqondakala ezingatholakali lapho umuntu eqonda okubhalwe lapha mayelana ne-Triune Self nezingxenye zayo ezintathu; mayelana nokuzalwa kabusha komzimba womuntu ube ngumzimba ophelelisiwe, ongafi, kanye noMbuso Waphakade, okusho ngamagama kaJesu ukuthi "uMbuso kaNkulunkulu."

Kubuye kwenziwe izicelo zokucaciswa kwezingxenye zeBhayibheli. Mhlawumbe kuhle ukuthi lokhu kwenzeke futhi nokuthi abafundi beCabanga nokuPhepha banikezwe ubufakazi bokubambisana izitatimende ezithile kule ncwadi, ukuthi yiziphi ubufakazi ezingatholakala kuTestamente Elisha nasezincwadini ezingenhla. Ngakho-ke ngizokwengeza isigaba sesihlanu eSahlukweni X, onkulunkulu kanye nezinkolo zabo, ngokubhekana nalezi zindaba.

HWP

I-New York, ngoMashi 1946

Qhubeka Ukwethulwa ➔